FDI làm hàng tạm nhập tái xuất Lamborghini tại Cảng Tân cảng – Phú Hữu.

Cũng là xuất Bò mà nó lạ lắm 🫢🫢🫢

FDI CO.,LTD chuyên thực hiện việc tạm xuất, đóng cont và các dịch vụ theo từng yêu cầu.