FDI họp Nghị Sự cuối năm 2022

Công ty FDI tổng kết hoặt động kinh doanh năm 2022 và lên kế hoặch cho năm mới 2023. Chúc cho hội nghị thành công, FDI vững tin để đến tương lai.