FDI nhận Giấy khen của Tổng Cục Thuế và Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình Năm 2021

Công ty FDI nhận Giấy khen của Tổng Cục Thuế vì Đã có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2021.
Công ty FDI nhận Giấy khen của Uỷ Ban Nhân Dân Quận Tân Bình vì Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghĩa vụ Thuế năm 2021.