FDI đã hoàn thành lô hàng viện trợ của WHO cho BV Chợ Rẫy

WHO tài trợ cho BV Chợ Rẫy 20 máy thở không xâm nhập (English name : BiPAP Ventilator (Bi-level PAP , interfaces for Adults).

FDI đã làm thủ tục khai quan nhanh chóng và hoàn thành giao door cho BV Chợ Rẫy.

SGN , 15.10.2021