FDI tiếp tục làm hàng dòng xe Artura của MCLAREN

FDI Co.,LTD tiếp tục TN/TX cho dòng xe Artura của MCLAREN

Artura lên tiếng gọi và tiếp tục cuộc hành trình.